Президет України Петро Порошенко 17 листопада 2016 року на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки підписав Указ «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року» (№ 509/2016).

Присуджено майже 40 премій молодим ученим різних наукових та навчальних закладів України багатьох сфер знань за роботи: «Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією», «Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами», «Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення», «Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією», «Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором», «Нові інгібітори для запобігання корозії», «Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям», «Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними триболічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості», «Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту», «Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ», «Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою», «Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецензійних та крупних виробів», «Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій», «Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено деформованим станом», «Моделі та методи оптимального розподілу мережевих ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем», «Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах», «Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження», «Наукові засади забезпечення функціонування природних парків», «Підвищення фективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання», «Метрологія термоелектричних матеріалів», «Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління», «Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації», «Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів», «Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних біологічно активних сполук та біопалива», «Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози», «Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива», «Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень», «Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів», «Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення», «Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біометричних застосувань», «Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій, особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу», «Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття», «Наукові товариства на терені України Х1Х – початку ХХ ст.: полілог учених і епох», «Інноваційні технології у судовій балістиці», «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання», «Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України», «Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України», «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови», «Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи», «Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття».

Указ Президента оприлюднений повністю в газеті «Урядовий кур’єр» 22 листопада 2016 року та в інших офіційних виданнях.