ДОПОВІДЬ НА VI З'ЇЗДІ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ

ПРЕЗИДЕНТА ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ,

АКАДЕМІКА НАН і НАПН УКРАЇНИ

ВАСИЛЯ КРЕМЕНЯ

Шановні делегати з'їзду і гості!

Історія Товариства «Знання» України, якому виповнилося 65 років, органічно поєднана з історією країни. Товариство завжди виконувало й зараз продовжує виконувати важливу функцію інтелектуалізації України. Як відомо, воно і створене було видатними вченими і діячами науки.

Правління Товариства першим очолив президент Академії наук УРСР, академік Олександр Палладін, його справу продовжував віце-президент Академії наук, академік Василь Комісаренко.

За незначний період часу Товариство «Знання» стало масовою просвітницькою структурою, мобілізовувало наявний потенціал науки, культури, освіти, когнітивні структури нашого суспільства. Було створено систему наукового просвітництва в усіх сферах діяльності. Попри партійну опіку, історія Товариства – яскравий вияв самодіяльної спромоги інтелектуальних сил народу.

Навіть за політичних догм авторитаризму і тоталітаризму, пригнічення духовних начал, національної свідомості в людині, через систему Товариства суспільство насичувалося науковим світоглядом, набирало гуманістичної спрямованості. У Києві почала діяти філософська гуманістична школа, яку очолив спочатку Павло Васильович Копнін, а потім продовжив Володимир Ілларіонович Шинкарук, його учні, які давали нове розуміння суспільства, нове тлумачення суспільних ідеалів, нове розуміння смислу життя, загалом справедливого суспільства. Разом з Інститутом філософії НАНУ, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, НАПН України, вишами, Товариство систематично проводить науково-практичні конференції, присвячені вивченню і розвитку

наукового надбання академіка Володимира Шинкарука, першого президента Товариства «Знання» України.

Зі здобуттям Незалежності України у Товариства почався новий етап – уже самостійної діяльності, ознаменований адекватним розумінням свого минулого, поворотом обличчям до громадян, до проблем державотворення, до світла знань, які здавен випромінювала бібліотека Ярослава Мудрого, «Руська правда» і «Повчання Володимира Мономаха». Ми глибше усвідомили велику роль просвітителя в гущі мас, яскравим взірцем якого був філософ Григорій Сковорода, значення духовного зв'язку з першими гуртками Просвіти, які були створені майже півтора століття тому і справу яких ми продовжуємо спільно із сучасним Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

Нам відкрилося нове бачення давності, безперервності і окремішності нашого культурного розвитку, внесок у розвиток цивілізації світового українства. Ідеї державотворення, побудови нового, ринкового, суспільства, зведення духовного каркасу української держави, нові регіональні проблеми – все це у центрі уваги Товариства «Знання» України. Важливим у цьому контексті є відзначення 200-річчя з дня народження українського генія –Т.Г. Шевченка, в чому активну участь візьме і Товариство «Знання».

За звітний період відбулося п'ять пленумів правління Товариства, на яких розглянуто 11 питань, в тому числі звіти Вінницької та Запорізької обласних організацій Товариства щодо розвитку науково-просвітницької та інформаційно-освітньої роботи, інші важливі проблеми діяльності Товариства. Між з'їздами відбулося 18 засідань президії правління Товариства, на яких обговорювався весь спектр діяльності нашої науково-просвітницької громадської організації. Як правило, заслуховувалися звіти про роботу базових організацій Товариства, звіти науково-просвітницьких центрів при правлінні Товариства, діяльність періодичних видань Товариства, розглядалися звіти про фінансово-господарську діяльність правління і регіональних організацій Товариства тощо.

Станом на 1 січня 2012 року в Україні налічуються: Кримська республіканська асоціація «Знання», 23 обласні організації, Київська і Севастопольська міські організації, як базові, ще 18 міських організацій і 39 районних організацій Товариства, в яких нараховується 2418 членів Товариства. Останні дані вважаємо неповними, бо облік членів Товариства у нас не налагоджено, як потрібно, цю справу треба впорядкувати і поліпшувати.

Забезпечення розвитку людини, збереження її як найвищої соціальної цінності, формування як особистості, патріота і громадянина, допомога в набутті конкурентоспроможності, напевно, і є основною метою дій Товариства.

Звісно, в історії Товариства не було лінійного прогресу. На початку 90-х років XX століття, поряд з хвилею національного піднесення, настанням свободи творчості у процесі впровадження ринкових відносин, наші науково-просвітницькі організації, по суті, втратили звичну аудиторію, а часто й приміщення. Різко скоротило Товариство й обсяг видавничої діяльності. Інформаційним монополістом, як і за кордоном, все більше стають засоби масової інформації, особливо електронні. Та збільшення обсягу інформації далеко не завжди забезпечує її об'єктивності, адресності, зворотного зв'язку. Забракло вірогідної інформації про події і явища. Однопартійна заполітизованість поступилася багатопартійній. Товариство стало структурою позапартійною, яка твердо стоїть на державницьких позиціях і підтримує законно обрану владу країни.

Системна лекційна діяльність, передусім соціальна, особливо актуальна нині, в час соціального розшарування, оскільки дозволяє оперативно інформувати громадськість про рішення, прийняті на різних рівнях влади, головне, допомагає подолати нерівність доступу до знань. Ми покликані

відповідати на ці та інші соціальні виклики суспільства. Важливо, щоб наш з'їзд допоміг уточнити головні завдання й напрями роботи, які постали перед Товариством на нинішньому етапі розвитку суспільства й української державності.

Упевненості нам додає те, що сьогодні Товариство «Знання» України об'єднує представників усіх верств української інтелігенції, в тому числі викладачів і науковців провідних вищих навчальних закладів, вчених, дослідників Національної академії наук і Національних галузевих академій наук, що Товариство зберегло в основному свою структуру, має базові організації в усіх регіонах, не втратило таких ефективних, прибуткових підприємств, як Київський, Донецький, Херсонський і Черкаський планетарії (два перших з них, до того ж, оновлено і употужнено). Планетарій у Києві під керівництвом члена-кореспондента НАНУ Клима Чурюмова виходить на новий рівень науково-просвітницької діяльності, зокрема спільно з фірмою «ATMACFERA» освоює нові технічні можливості сферичного кіно, коли екраном кольорових фільмів про Всесвіт стає все Зоряне небо Планетарію.

Інтерес до освіти, оновлення знань суттєво актуалізуються обставинами життя і розвитку країни. Так, по завершенню приватизації, виникає необхідність принципово нових знань для управління корпораціями, приватними об'єднаннями, цілими сферами виробництва. А це можливе лише за умови підвищення освіти і перекваліфікації менеджерів, працівників ділових сфер, взагалі дорослих, підвищення ролі спеціалістів, як, наприклад, бухгалтерів. Побачивши значення фаховості, скажімо, бухгалтерських працівників, Товариство підвищило кваліфікацію понад 800 тисяч бухгалтерів. Відповідно до зростання ролі освіти, освітян, які повинні бути на хвилі не лише нашої, а й зарубіжної науки і передового досвіду, відбувалося оновлення змісту діяльності «Знання», означеного, зокрема, проведенням масштабної Міжнародної виставки «Освіта і кар'єра», яку

Товариство уже більше 10 років успішно проводить разом з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, з посольствами США, Росії, Франції, Англії, Польщі, інших країн, за участі їх вишів, видавництв, засобів масової інформації і, звісно, молоді.

Товариство продовжує курс на постійний розвиток системних форм просвітницької, освітньої діяльності, завдання розвитку яких ми розглядали на двох пленумах правління Товариства. У нас з'явилися нові лекторії, постійно діючі лектори, курси лекцій, різні тематичні зустрічі тощо. Запроваджені Єдині дні інформування населення в областях, курси підвищення кваліфікації від водіїв у Запоріжжі до перукарів у Харкові, гідів-перекладачів у Львові, знавців мов в Ужгороді і Миколаєві. У комплексі «Знання» розгорнули діяльність лекторії «Трибуна вченого», «Трибуна політика», читаються цикли лекцій з педагогіки і психології, з невідомої вітчизняної історії і проблем української культури, з освіти, державної української мови. З текстами кращих лекцій, презентацій тепер може ознайомитися кожен в Інтернеті, де ці матеріали розміщено на сайті Товариства, в соціальних мережах, насамперед, у Фейсбуці.

Визначними особистостями є наші лектори, яких у цей звітний період кияни чули майже щотижня. У Зоряному залі Київського Планетарію, конференц-залі виступали академіки НАН України Костянтин Ситник, Сергій Комісаренко, Микола Жулинський, Борис Олійник, академік НАПН України Іван Бех, член-кореспондент НАПН України Василь Ткаченко, професори Іван Ющук і такі відомі письменники, лауреати Шевченківської премії, як: Петро Перебийніс, Раїса Іванченко, Любов Голота, публіцисти Петро Осадчук і Володимир Бєлінський, відомий психолог Валерій Курінський та інші. Виступали у нас і лектори з-за кордону: культуролог з Петербурга, член Спілки письменників України Тетяна Лебединська і відомий політолог з Москви Андрій Окара. Масові заходи, як правило, веде голова правління, доктор філософських наук, професор Василь Кушерець, а за їхню організацію відповідає учений секретар правління Василь Василашко.

Відновлюються випробувані форми роботи, такі як творчі звіти наукових установ, появляються нові способи пропагування знань, такі, як Університет третього віку, в якому Товариство організувало практично безкоштовні заняття з інформатики для людей пенсійного віку, лекції-концерти; зустрічі з лекторами модернізуються демонструванням фільмів про них, їхню діяльність тощо. Повен зал у морози зібрав виступ хору «Чумаки» Товариства під диригуванням Василя Триліса.

Підвищенню освітнього і фахового рівня, задоволенню духовних та інтелектуальних інтересів дорослих сприяють науково-просвітницькі центри Товариства. Такі, як «Кадри», «Українознавство», «Відродження», «Технології медицини та охорони довкілля», «Міжнародна політика», «Інформаційні технології», Центр перекладів та вивчення мов, «Наукові технології - в життя». Уже у їхніх назвах відображаються відповідні напрями роботи Товариства. Суголосно часу, що в назвах трьох центрів присутнє слово «технології». Водночас, слід сказати, що законсервований Республіканський будинок економічної і науково-технічної пропаганди після втрати у свій час відповідного приміщення на бульварі Тараса Шевченка, чекає свого розвитку виходячи із можливостей, які надає новий Закон України «Про громадські об'єднання».

Практика роботи майже всіх центрів за п'ять років розглянута на засіданнях президії правління. Центри слід і надалі зберегти і розвинути, без применшення їхнього статусу і простору для ініціативи, творчих можливостей. Слід відзначити роботу таких центрів, як «Виставки, презентації», Київський планетарій, інформаційно-видавничий та деякі інші, що з року в рік є прибутковими. Водночас треба підтримати й центри, які не є прибутковими, але діяльність яких важлива для суспільства і людей.

На користь розвитку науково-просвітницьких центрів свідчить сама суть їхньої роботи. І без прибутків центр «Українознавство» є незамінним з його десятками лекцій в лекторії «Трибуна українознавця», Університеті третього віку, Народному університеті українознавства ім. Григорія Сковороди, для пенсіонерів з вивчення комп'ютера, за що ми вдячні таким відомим вченим, як Петру Кононенку, Галині Сагач, директору центру Анатолію Мартинюку. Змістовну роботу проводить Український центр духовної культури (директор – кандидат філософських наук, заслужений працівник культури України Дмитро Єсипенко).

Ефективно готує юних лідерів в різних сферах економіки країни центр «Кадри», директор якого Раїса Дунь між з'їздами провела понад сто інформаційно-навчальних заходів. Ряд солідних благодійних грантів щодо стимулювання нашого руху в цивілізовану Європу, становлення демократії, громадянського суспільства реалізував центр «Міжнародна політика», директор центру – Юрій Слива. Цікавим є досвід центру «Відродження», директор Микола Степаненко, що повертає з небуття сторінки героїчної пам'яті народу, мистецькі скарби аж з Трипілля, виходить на міжнародну культурологічну взаємодію з ФРН і Казахстаном. Добре, що Інформаційно-видавничий центр (директор Анатолій Харлан) відновлює добру традицію – випуск текстів прочитаних лекцій. Це авторам – заохочення в безгонорарний час, а іншим лекторам, слухачам – цінні дані, методична допомога.

Важливою є співпраця з владою, як в центрі, так і на місцях. Так робота Вінницької обласної організації Товариства (голова Ради Василь Теклюк, голова правління – Людмила Кулик), свідчить про ефективність проведення комплексу науково-просвітницьких і освітніх заходів, зокрема, система виїздів лекторів у райони, цикли лекцій, лекторії з актуальних тем, від вивчення Податкового кодексу до вшанування жертв Голодомору. Цьому сприяє співпраця з Головним управлінням з питань внутрішньої політики, Управлінням праці і соціального захисту облдержадміністрації, Фондом соціального страхування, радами міст, районів, вишами, підприємствами. Вагомою є участь у цих заходах філії Університету сучасних знань та коледжу.

Нарощують діяльність Харківська, Запорізька, Донецька, Чернівецька базові організації. Харківська обласна, яку очолюють професор Валерій Бережний і Таїсія Попельнух, 96 % статків має за надання освітніх послуг, замовлення на які, крім грантів, сама й знаходить. Тут і робота із кадрами сфери побуту, юридичних служб і бухгалтерій, тендерних комітетів, волонтерів, зокрема шляхом вивчення Законів, іноземних мов. Успіху сприяють рецензування лекцій, обмін досвідом, допомога у працевлаштуванні випускників курсів, які до честі організації занесені ще 1997 р. до реєстру навчальних закладів України.

Чернівецька обласна організація (голова правління – Ярослав Курко) попри атаки на них з боку рейдерів, не лише відстояла майно, а й розширила свою діяльність, зокрема через роботу арт-студії.

З рук рейдерів буквально вирвано Готель «Знання», який знову працює на Товариство. Ми вдячні тут академіку НАН України Валентину Мамутову за потужну підтримку.

Знаннівці з Донецьку беруть активну участь у правовому всеобучі, навчанні активу профспілок, підвищенні кваліфікації економістів, в опіці над школами, де учні – діти-сироти (голова ради академік НАНУ України Валентин Мамутов, голова правління – доктор економічних наук професор Марія Турянська). Предметно займаються освітою дорослих в Івано-Франківській обласній організації (голова Ради – доктор філологічних наук, професор Віталій Кононенко, голова правління – професор Дмитро Дзвінчук).

Запорізька обласна організація Товариства традиційно підтримує зв'язки з службами облдержадміністрації, що допомагає заробляти кошти за підготовку, підвищення кваліфікації кадрів. Ще з 1991 року існують

ліцензовані курси автомобілістів. Тут 4 роки за угодою із Запорізькою міськрадою тривають навчання працівників Ради і районних держадміністрацій у Запоріжжі. Навіть без своїх приміщень, сплачуючи податки, обласна організація не бідно існує, сплачує гонорари лекторам, (голова правління Ніна Забава). У Миколаєві налагоджена праця з пенсіонерами, навчання бухгалтерів, в Одесі активно проводяться наукові конференції, диспути, робота з молоддю.

Як завжди, приємно дивує своєю видавничою діяльністю Київська обласна організація Товариства «Знання» (голова Ради – кандидат філософських наук Нестор Поліщук, голова правління – Петро Белянкін). Вони вчасно, за допомогою Товариства «Знання» України приватизували приміщення і тепер мають прекрасний офіс з бібліотекою в центрі міста.

Позитивно оцінюючи зроблене, слід зазначити, що попереду нас чекає ще більш значуща робота. Зокрема, важливим, на наш погляд, завданням є поліпшення правового обслуговування населення. Тому Товариство бере участь у роботі громадських рад при різних гілках влади. Так, президент Товариства – у Гуманітарній раді при Президентові України, голова правління – у Всеукраїнській координаційній міжвідомчій раді з правової освіти населення, учений секретар – у Комісії з питань моралі тощо. Наш Університет спеціалізується на антропологічних аспектах права, при ньому діє юридична клініка, що дає консультації населенню з питань права, збирає правників на Тиждень прав людини. Проводяться лекції з питань права, конкурси на кращого юного правника.

Вінницька, Кіровоградська, Івано-Франківська, Рівненська та інші обласні організації підвищують рівень знань людей щодо реалізації їх прав як учасників юридичного процесу в роботі за новим Кримінальним кодексом України. Постійне вдосконалення законів, реформування різних суспільних сфер вимагають поліпшення правової освіти, вдосконалення мережі відповідних науково-просвітницьких центрів, участі всіх обласних осередків у роботі громадських рад з правових питань.

Формування соціально дієвої і всебічно розвиненої особистості, трудове, естетичне й екологічне виховання громадян, особливо молоді України, зумовлює підвищення суспільної активності громадян, пошук духовних та інтелектуальних резервів розвитку. Залишається, як завжди, актуальним донесення, освоєння з цією метою досягнень науки і культури, національних традицій, відновлення історичної пам'яті, підвищення рівня фахових знань, для утвердження свого місця в житті, суспільстві дорослих. За прикладом Європи, маємо більше доходити до пенсіонерів, жителів сіл, не охоплених програмами культури. Тож подумаймо, як це робити в Єдині дні інформування населення, через відновлення лекторіїв, де підтримка влади, спонсорська допомога роблять можливим запрошення фахового лектора. Добре, якби ми більш активно долучилися до забезпечення роботи Університетів третього віку, які народжуються в Києві і областях, і один з яких діє при правлінні Товариства. Сподіваємося на нові відділення в регіонах Всеукраїнського університету українознавства ім. Григорія Сковороди, як це має місце на Миколаївщині.

Все більш вагомого значення набуває у Товаристві науково-освітній напрям. За 10 років існування Університет сучасних знань довів доцільність його заснування як повноцінного і потрібного – і Товариству, і країні – вишу. Спершу він зміг опертися на наукову і матеріальну базу, що є в Товаристві, а нині він стає підмогою у розвитку науково-просвітницької роботи самого Товариства. Це стосується як лекцій для дорослих, які читають викладачі університету, так і лекцій для студентів, що складають основу молодіжної аудиторії, коли виступають інші вчені, запрошені в УСЗ, його філії і центри, що діють у Білій Церкві, Вінниці, Житомирі, Жмеринці, Донецьку, Запоріжжі, Ковелі, Красноармійську, Луганську, Луцьку, Первомайську. Ми бачимо, що університет може готувати не лише фахівців, яких випускають й інші ВНЗ, але й паралельно готувати і громадських лекторів, підвищувати кваліфікацію штатних працівників Товариства, що робив колись окремий факультет при Київському університеті ім. Т. Шевченка. Зазначу, що і Київський національний університет імені Тараса Шевченка, і Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, інші навчальні заклади, і, безумовно, Національна академія наук України, інші академії надають серйозну підтримку Товариству «Знання», за що ми вдячні їх керівництву – Б.Є. Патону, Л.В.Губерському, В.П. Андрущенку та ін.

Не використали весь потенціал такі потужні й здатні технічно оновлюватися наші підприємства, як планетарії. При всій корисності впровадження інтерактивних технологій на пропозицію орендарів, слід намагатися використовувати їх не тільки у розважальних цілях, а й у всьому контенті науково-просвітницької роботи, що певною мірою зроблено в Києві і Донецьку. Добре, якби Київський, Донецький, Херсонський і Черкаський планетарії активніше співпрацювали, можливо створили раду взаємодії, щоб на сайті кожного планетарію були посилання на адреси сайтів їхніх колег в Україні, якщо навіть ті й не в складі Товариства. Це дало б новий поштовх поширенню наукових знань про Землю і Всесвіт.

Вся пропаганда знань, насамперед педагогічних і психологічних, має бути спрямована на допомогу батькам, вчителям, самим учням, щоб з них виросли гідні громадяни нової України. Тут важлива робота як у школах, де ми читаємо безкоштовні лекції, так і шефство над школами-інтернатами, коли організації Товариства стають і наставниками, і благодійниками, забезпечують безкоштовне відвідування в Планетаріях астрономічних програм дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами і дітьми з малозабезпечених сімей. Особливу роль відіграють творчі конкурси дітей, які ми проводимо разом з органами освіти, Просвіти і творчих спілок. Це тим паче, актуально, адже 2013 рік Президент України Віктор Федорович Янукович оголосив Роком дитячої творчості.

Товариство належить до унікальних організацій, які зберегли свої періодичні видання, не маючи державної підтримки. Йдеться про журнали «Трибуна», (головний редактор Валентина Меншун) «Наука і суспільство» (головний редактор Дмитро Єсипенко), «Наше небо» (Клим Чурюмов), щорічник «Наука і культура» (Олена Сергієнко). Велику видавничу діяльність здійснює видавництво «Знання України», яке працює значною мірою на замовлення Товариства. Київська обласна організація Товариства випускає журнали «Банківська справа», «Вища школа», газету «Дайжест», книжка у серіях бібліотечних видань: «Юридична», «Економічна», «Міжнародна», «Здоров'я». Більш масштабною стала присутність Товариства в Інтернеті, де Сайти, крім Товариства, мають чимало його підрозділів, але де слабо представлені поки що більшість регіональних організацій. Слід буде запровадити окремі сторінки на кожну базову організацію. І тут потрібна підтримка із Києва регіональним організаціям.

На порталі Товариства «Знання» України ви можете ознайомитися і з такою важливою нашою діяльністю як міжнародна, що, зрозуміло, суголосно розвитку міжнародних зв'язків України, тенденції до поглиблення взаємодії щодо поширення досягнень вітчизняної і світової науки та культури. Як уже згадувалося, ми співпрацюємо з посольствами, вишами багатьох країн щодо вирішення питань освіти дорослих. Загалом у здійсненні наукового просвітництва обмінюємося досвідом, проводимо спільні конференції, семінари, конкурси. Мова йде, зокрема, про Товариство «Знання» Росії, Міжнародні благодійні фонди «Знання» в Москві, в Санкт-Петербурзі, Товариство «Вєди» в Білорусії. Ми співпрацюємо також з мережею народних університетів у Данії, де, зокрема, стажуються студенти нашого Університету сучасних знань. Тому цю важливу, корисну діяльність ми плануємо нарощувати і в наступний період.

До з'їзду в базових організаціях Товариства відбулися звітно-виборні збори і конференції. Потрібно відмітити належний рівень їх проведення за

участю членів правління, президії правління Товариства. Обрано досвідчених керівників, визначено головні завдання, зокрема, визнано необхідним розширення мережі осередків, залучення до роботи молодих кадрів, запровадження більш тісної співпраці з органами влади. Перенесення з'їзду з огляду на ухвалення Закону про громадські організації дало можливість краще підготувати документи, зокрема зміни Статуту у зв'язку з новим Законом і водночас провести з'їзд одночасно з відзначенням 65-річчя Товариства. З організаційних питань перетворення Товариства на неприбуткову організацію і щодо ухвалення нового Статуту Товариства зробить доповідь голова правління Василь Кушерець.

Шановні колеги! Сьогодні ми оберемо нове керівництво Товариства, обговоримо широке коло питань, ухвалимо необхідні рішення. Важливо, щоб усе це сприяло подальшій активізації нашої діяльності. Впевнений, що так і буде.