Наприкінці квітня 2014 року на базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка відбулася Перша Міжнародна науково-практична конференція „Освіта дорослих у контексті сталого розвитку". Її співорганізатори - Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Державний вищий навчальний заклад „Університет менеджменту освіти" і Товариство „Знання" України.
В роботі конференції взяли участь майже 300 доповідачів – академіків, докторів і кандидатів наук, професорів, практичних працівників, представники Польщі, ФРН, Білорусі, Російської Федерації, всіх областей України і Автономної Республіки Крим, журналісти.

Про важливість заходу і освіти дорослих говорив у виступі академік НАН України і НАПН України Василь Кремень. Він зазначив, що нині вимоги до освіти стали на порядок вищими, у світі відбуваються динамічні зміни, прогрес забезпечуватимуть інноваційні та інформаційні технології. Система освіти дорослих в умовах глобалізації суспільства, конкурентного середовища набуває жорсткості, тому на порядку дня постають якість людського капіталу, розвиток особистості, людина як центр розвитку суспільства, яка має постійно вдосконалюватися на основі освітніх програм і самовдосконалюватися. Для виконання цього завдання потрібна конкретна державна підтримка.
Головний консультант Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Василь Голованов повідомив, що на часі у Верховній Раді ухвалення низки законопроектів, що стосуються освіти, в тому числі і дорослих, привернув увагу до освітянських проблем у сільській місцевості, бо практично вся робота стосовно освіти дорослих зосереджена у великих містах.
На важливих питаннях безперервної освіти дорослих, розширенні мережі університетів третього віку, народних університетів, якими опікується Товариство „Знання" України, зупинився голова правління Товариства, доктор філософських наук, професор Василь Кушерець. Він зазначив, що Товариство започаткувало проведення спільно з Академією педагогічних наук Тижнів освіти дорослих, що на новий рівень виходить просвітницька робота з дорослими в Полтавській, Івано-Франківській, Волинській та інших областях, добрим прикладом є робота Університету третього віку в Дарницькому районі м. Києва. Навчання дорослих у різних напрямах знань Товариство здійснює за 62-годинною програмою.
У кожній доповіді учасники пленарного і секційних засідань ділилися власним досвідом, порушували актуальні проблеми освіти дорослих, вносили конкретні пропозиції, відзначали важливість організації Першої Міжнародної конференції на тему освіти дорослих, що є досить важливою й актуальною.
В ухвалених Рекомендаціях зазначається, що освіта дорослих є одним із механізмів досягнення стійкого економічного розвитку держави, унікальним соціальним інститутом, здатним не тільки розвивати та примножувати людський капітал, а й впливати на майбутнє особистості, суспільства, держави, є проявом відповідальності суспільства за формування людського й соціального капіталу, відіграє винятково важливу роль у сучасному суспільстві знань.
Із врахуванням положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепції освіти дорослих в Україні та основних напрямів психологічних і педагогічних досліджень в Україні щодо теоретичних і методичних засад освіти дорослих в Україні, результатів дискусій, учасники конференції в Рекомендаціях визнали освіту дорослих пріоритетною підсистемою неперевної системи освіти як стратегічного чинника соціального розвитку та конкуренто- спроможності держави, поступового здійснення інституалізації галузі освіти дорослих з метою більш ефективної участі останніх у вирішенні проблем соціально-економічного, політичного та культурного життя країни.
Конференція висловилася за забезпечення гуманізації української освіти дорослих, наближення її до потреб дорослих людей, ринку праці, громади, суспільства і держави, сприяння ухваленню Закону України „Про освіту дорослих", проведення науково-дослідної роботи стосовно вивчення проблем освіти дорослих та вирішення низки інших важливих порушених на конференції питань.