Всеукраїнський з'їзд приватних вищих навчальних закладів України, зібравшись у переламний період нашої країни, яка обтяжена суттєвими внутрішніми та зовнішніми загрозами, усвідомлюючи значення освіти, що покликана стати основною цінністю сучасного суспільства, відчутною домінантою не лише в розв'язанні проблем держави, а й у формуванні нового способу життя на основі інноваційної, інтелектуально-інформаційної платформи та споконвічних моральних і духовних засад українського суспільства, відзначає, що приватні вищі навчальні заклади України, не зважаючи на відносно короткий термін їх існування, відіграють значну роль у підвищенні інтелектуального та теоретико-практичного рівня людини в суспільстві.

Розвиток приватних вищих начальних закладів в Україні, як і в усьому світі, сприяє конкуренції у процесі надання освітніх послуг та підвищенню якості освіти.

Забезпечуючи принципи доступності вищої освіти, приватні ВНЗ вносять вагомий вклад у подальшу демократизацію суспільства, перехід до ринкових відносин та конкурентної економіки, оперативно реагують на потреби ринку праці в умовах обмеженості доступу громадян до безоплатної освіти за державним замовленням, стають на заваді будь-якого прояву корупції в навчальних закладах.

Виконуючи в суспільстві важливі соціальні функції, приватні вищі навчальні заклади, окрім того, виступають ще й економічними донорами держави. Попри значний соціальний, економічний та духовний внесок приватних вищих навчальних закладів, Всеукраїнський з'їзд констатує неадекватну оцінку їх діяльності з боку окремих державних інституцій. Низька загальна академічна культура, недостатнє розуміння специфіки розвитку вищої освіти загалом, принципів справедливої конкуренції, яка покладена в основу успішного розвитку демократичної держави, призвели до того, що в суспільстві панує думка про, начебто, велику кількість вищих навчальних закладів, хоча цю кількість визначає попит суспільства та його ринок.

Довіра до приватних вищих навчальних закладів розхитується офіційною негативною риторикою в засобах масової інформації, де принижується значення та якість приватної освіти, яка сьогодні є невід'ємною складовою національної системи освіти, а в більшості країн – провідною. Подальша монополізація освіти з боку держави спрямована передусім на перерозподіл ресурсів, а не на підвищення якості освіти. Стрімке скорочення кількості приватних вищих навчальних закладів, що спостерігається останніми роками, є не лише результатом демографічних чинників та обсягів ринку освітніх послуг, а й навіюванням негативного іміджу приватним ВНЗ та порушенням законодавства щодо рівності прав між державними та приватними вищими навчальними закладами.

Це підтверджується системою розподілу державного замовлення на підготовку фахівців, упередженим ставленням при проходженні ліцензування та акредитації та занадто посиленою регулятивною політикою Міністерства освіти і науки України. Зазначене послаблює принципи конкуренції, яка, як відомо, є основним стимулом підвищення якості освітніх послуг, впровадження інноваційних методів і технологій навчання. Тому всі вищі навчальні заклади України, незалежно від форми власності, програють зарубіжним університетам, тим самим значно послабляючи позиції вітчизняної вищої школи у світовому освітньому просторі.

Закликаємо Міністерство освіти і науки України до створення на ринку освітніх послуг справжньої конкуренції, яка нині відсутня. Державні вищі навчальні заклади мають значну перевагу, враховуючи державне замовлення та стипендію, а також незаконне встановлення в державних закладах плати за навчання нижче, ніж державне фінансування у розрахунку на одного студента.

Виходячи з вищезазначеного, З'їзд звертає увагу політиків, парламентарів, урядовців, бізнесменів, широких кіл громадськості на посилення ролі приватних вищих навчальних закладів як невід'ємної складової всієї системи освіти України.

Всеукраїнський з'їзд приватних вищих навчальних закладів вважає за необхідне спільними зусиллями забезпечити:

1. Удосконалення законодавства з метою створення правового поля, яке сприятиме розвитку приватної вищої освіти, у тому числі негайну відміну дискримінаційних норм, які встановлюють різні умови щодо нарахування пенсій науково-педагогічним працівникам державних та приватних вищих навчальних закладів.
2. Запровадження реальної законодавчої, а не декларативної рівності вищих навчальних закладів усіх форм власності.
3. Доопрацювання змін процедури ліцензування та акредитації освітніх послуг у сфері вищої освіти. Вона має бути максимально прозорою і спрощеною, стосуватися лише забезпечення якості надання освітніх послуг.
4. Спрямування діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на організаційну, методичну та практичну підтримку розвитку освіти в країні із зменшенням регулятивних, контрольно-ревізійних функцій.
5. Розробку дієвого механізму звітності членів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, зокрема від приватних ВНЗ.
6. Реформування системи ЗНО на основі обов'язковості рейтингування абітурієнтів при вступі до ВНЗ за державним замовленням, збільшення ваги середнього балу атестату про повну загальну середню освіту у сумарному конкурсному балі з метою підняття авторитету учня, вчителя і школи, а також скасування обов'язковості складання ЗНО для дорослого населення, в тому числі з досвідом професійної практичної діяльності, як такої, що суперечить принципам набуття освіти впродовж життя.
7. Припинення практики закриття приватних вищих навчальних закладів за кількісним критерієм контингенту студентів.

З'їзд зобов'язує представників приватних ВНЗ у складі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виконання наступних завдань:

- об'єктивного аналізу стану діяльності приватного сектору вищої освіти, усвідомлення його проблем та потреб;
- вивчення зарубіжного досвіду та імплементацію позитивних ідей у вітчизняний освітній простір;
• активну участь у підготовці рішень у сфері вищої освіти, що приймаються відповідними органами влади з метою забезпечення максимальної рівноправності всіх секторів вищої освіти;
• оперативну підготовку пропозицій, здатних забезпечити максимальну рівноправність усіх секторів вищої освіти.

Делегати З'їзду вважають, що реалізація пропозицій З'їзду надасть можливість реально забезпечити якість надання освітніх послуг українськими вищими навчальними закладами.